Hexa's Blog

Nam Đế 3, danh sách tướng chiêu hiền và thế lực

19/04/2021 Nam Đế 3

Danh sách và thứ tự các tướng chiêu hiền của game Nam Đế 3. Tướng chiêu hiền sẽ xuất hiện lần lượt và thay đổi sau mỗi 48 giờ.

[1]
Danh sách tướng chiêu hiền và thế lực
[1] Danh sách tướng chiêu hiền và thế lực