Hexa's Blog

Checklist chuẩn bị dàn đào

02/08/2022 @ Saigon Mining Rig

Bài viết này được viết để hỗ trợ cho các dàn đào sử dụng hệ điều hành Window 10. Ý kiến cá nhân, tôi không thích sử dụng các hệ điều hành chuyên dụng ví dụ như Minerstat OS, tôi thích sử dụng Minerstat Window hơn.

Dàn Đào
Dàn Đào

I. BIOS

 • Advanced → SATA Mode Selection: AHCI
 • Advanced → CSM Configuration
  • CSM Support: Enabled
  • Gate A20 Active: Upon Request (Mặc định)
  • Option ROM Messages: Force BIOS (Mặc định)
  • Boot option filter: UEFI and Legacy
  • Network: Do not lauch (Mặc định)
  • Storage: UEFI
  • Video: Legacy (Mặc định)
  • Other PCI devices: UEFI (Mặc định)
 • Advanced → USB Configuration
  • Legacy USB Support: Disabled
 • Chipset → Restore AC Power Loss: Power On

II. Window 10

1. Phần mềm

2. Thiết lập thêm trong Window 10

 • User Account Control Settings: Never Notify
 • Power Option: High Performance
  • Turn off the display: Never
  • Put the computer to sleep: Never
 • Virtual Memory: mỗi VGA là 8,000 MB, ví dụ cài đặt cho 4 x 3080, tổng cộng là 32,000 MB.
  • Initial size (MB): 32,000 MB
  • Maximum size (MB): 32,000 MB
 • Visual Effects: Adjust for best performance