Hexa's Blog

Rebase hay Merge Khi muốn có thay đổi từ nhánh Master

23/11/2019 Git

I. Giới Thiệu

Khi phát triển phần mềm việc chia nhánh để phát triển độc lập, song song luôn xảy ra. Có nhánh xong trước, có nhánh sẽ hoàn thành sau. Làm sau để các nhánh chưa hoàn thành có thể có những tính năng từ nhánh chính (nhánh master) là vấn đề của bài viết này.

Kịch bản cụ thể như sau. Có 2 tính năng phát triển độc lập với nhau, theo lẽ đương nhiên, lập trình viên sẽ tạo ra 2 nhánh riêng biệt từ nhánh master. Hai nhánh này sẽ có tên lần lượt là

 • feature-1
 • feature-2
[1] Nhánh feature-1 và feature-2
[1] Nhánh feature-1 và feature-2

Nhánh feature-1 hoàn thành sớm và nhanh chóng merge vào master. Lúc này nhánh master đang có mã nguồn mới nhất từ nhánh feature-1. Vấn đề bây giờ đó là ở nhánh feature-2, nhánh feature-2 hiện tại chưa phát triển xong, tuy nhiên nhánh feature-2 muốn có các tính năng mới nhất mà hiện tại đang có ở nhánh master.

[2] Nhánh feature-1 merge vào nhánh master, và tạo ra node màu xanh dương.
[2] Nhánh feature-1 merge vào nhánh master, và tạo ra node màu xanh dương.

Sẽ có 2 cách làm trong kịch bản này:

 • Merge từ nhánh master qua nhánh feature-2
 • Rebase nhánh feature-2 đến nhánh master

Rebase dịch sang tiếng việt có nghĩa là chuyển nền, còn có thể hiểu cách khác là chuyển commit nguồn của một nhánh sang một commit khác.

Lưu ý là nhánh master đang nói ở đây cụ thể là điểm commit mới nhất, cuối cùng trên nhánh master.

Một lần nữa, vấn đề hiện tại đó là làm sao để nhánh feature-2 có các tính năng mới nhất từ nhánh master và rồi lập trình viên có thể phát triển tiếp trên nhánh feature-2.

II. Giải pháp

1. Merge từ nhánh master qua nhánh feature-2

[3] Merge từ nhánh master qua nhánh feature-2
[3] Merge từ nhánh master qua nhánh feature-2

2. Rebase nhánh feature-2 qua nhánh master

[4] Rebase nhánh feature-2 đến commit mới nhất của nhánh master
[4] Rebase nhánh feature-2 đến commit mới nhất của nhánh master

Có thể nhận ra điểm khác biệt ngay lập tức đó là nhánh feature-2 được phát triển dựa vào commit màu xanh dương thay vì là màu xanh lá.

III. Ưu & Nhược Điểm.

1. Merge từ nhánh master qua nhánh feature-2

Ưu điểm: Nhìn rõ các commit lịch sử của nhánh feature-2, từng commit lúc này hoàn toàn ko có dính dáng gì đến commit mới nhất thuộc nhánh master2. Khi áp dụng giải pháp này, giả sử muốn quay lại các commit cũ thuộc nhánh feature-2, hoàn toàn là điểu dễ dàng, mã nguồn hoàn toàn không dính dáng gì đến nhánh feature-1 hết.

Nhược điểm: Git log nhìn sẽ rất xấu.

[5] git log khi áp dụng phương pháp merge
[5] git log khi áp dụng phương pháp merge

2. Rebase nhánh feature-2 sang commit mới nhất thuộc nhánh master

Ưu điểm: Git log nhìn sẽ cực kì, cực kì đẹp.

[6] git log khi áp dụng phương pháp rebase
[6] git log khi áp dụng phương pháp rebase

Nhược điểm: Các commit cũ của nhánh feature-2 lúc nhánh này dựa trên commit cũ thuộc nhánh master sẽ bị biến mất trên git log. Thay vào đó, các commit thuộc nhánh feature-2 sẽ hoàn toàn dựa trên commit mới nhất thuộc nhánh master. Giả sử như muốn quay lại các commit cũ, mã nguồn không dính dáng gì đến mã nguồn của feature-1, để làm được việc này khó khăn hơn rất nhiều so với phương pháp merge.

Trên hình số [5] và [6], hãy chú ý đến các commits thuộc nhánh feature-2.
- [feature-2] change 1
- [feature-2] change 2
- [feature-3] change 3

Sau khi áp dụng phương pháp rebase, commit hash của các commits thuộc nhánh `feature-2` đã thay
đổi hoàn toàn. Ví dụ như commit có tên là: `[feature-2] change 3`

Commit hash đã thay đổi từ `2eea38a` sang `5c59d21`.

Hãy thử tưởng tượng xem nếu cần debug trong nhánh `feature-2` và áp dụng phương pháp `rebase`,
lập trình viên sẽ gặp khó khăn trong việc quay lại commit cũ của mình trước khi `rebase`.
Thêm vào đó, lúc tranh luận **LỖI CỦA ANH - LỖI CỦA TÔI**, cũng sẽ thêm ít nhiều vấn đề.

Để áp dụng phương pháp `rebase`, lập trình viên thật sự cần biết là anh ta đang làm gì và
chịu trách nhiệm cho nó.

3. Tóm tắt

|------------+---------------------------------------+----------------------------------------|
|      | Merge                 | Rebase                 |
|------------+---------------------------------------+----------------------------------------|
| Ưu Điểm  | Nhìn rõ các commit lịch sử của nhánh | Trên git log nhìn cực kì đẹp.     |
|      | feature-2, từng commit lúc này hoàn  | Các branch không bị lộn xộn,      |
|      | toàn ko có dính dáng gì đến commit  | chồng chéo nhau            |
|      | mới nhất thuộc nhánh master      |                    |
|------------+---------------------------------------+----------------------------------------|
| Nhược Điểm | Trên git log nhìn rất xấu. Các branch | Các commit cũ của nhánh `feature-2`  |
|      | bị chồng chéo.            | lúc nhánh này dựa trên commit cũ    |
|      |                    | thuộc nhánh master sẽ bị biến mất.   |
|      |                    | Thay vào đó, các commit thuộc nhánh  |
|      |                    | feature-2 sẽ hoàn toàn dựa trên commit |
|      |                    | mới nhất thuộc nhánh master      |
|------------+---------------------------------------+----------------------------------------|