Hexa's Blog

Cách thiết lập GPG cho Emacs trên Window

01/09/2021 Emacs

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt GPG cho emacs trên window. Đầu tiên, cần vào trang web https://gnupg.org/download/index.html và tải Gpg4Win

[1] Download Gpg4Win
[1] Download Gpg4Win

Sau khi cài đặt xong Gpg4Win. Trong emacs, thiết lập các biến sau:

  • epg-gpg-home-directory
  • epg-gpg-program
  • epg-gpgconf-program

Ví dụ như sau:

(custom-set-variables
 '(epg-gpg-home-directory "C:/Users/nguye/AppData/Roaming/gnupg")
 '(epg-gpg-program "D:/Software/GnuPG/bin/gpg.exe")
 '(epg-gpgconf-program "D:/Software/GnuPG/bin/gpgconf.exe")
 )

(provide 'window-gpg)