Hexa's Blog

CSGO, Cách lưu và chạy file config

09/01/2020 CSGO

Đây là hướng dẫn lưu và chạy file config trong game csgo. Dưới đây là ví dụ cụ thể, bạn muốn tập ném smoke, bạn chắc chắn sẽ phải gõ một đống lệnh mà bạn thậm chí không thể nhớ hết. Bạn không muốn mỗi lần tập ném smoke lại phải gõ một đống lệnh. Và ngay cả khi có copy/paste, nó cũng quá bất tiện.

Bài hướng dẫn dưới đây giúp bạn khắc phục vấn đề này. Dưới đây là chi tiết cách làm.

  1. Vào và tạo file tại thư mục
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg

Tôi sẽ tạo file có tên là smk.cfg, lưu ý là đuôi file phải là .cfg

  1. Edit nội dung file và lưu lại
sv_cheats 1;
sv_infinite_ammo 1;
ammo_grenade_limit_total 5;
mp_warmup_end;
mp_freezetime 0;
mp_roundtime 60;
mp_roundtime_defuse 60;
sv_grenade_trajectory 1;
sv_grenade_trajectory_time 10;
sv_showimpacts 1;
mp_limitteams 0;
mp_autoteambalance 0;
mp_maxmoney 60000;
mp_startmoney 60000;
mp_buytime 9999;
mp_buy_anywhere 1;
mp_restartgame 1;

bind "ALT" "noclip";
  1. Trong game, vào console và chạy lệnh
exec smk

smk chính là tên file config vừa nãy tôi đã tạo.