Hexa's Blog

Hướng dẫn cách update firmware cho Ender-3 Pro

20/05/2023 @ Saigon 3D Print

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm cách nâng cấp firmware cho máy in 3D Creality Ender-3 Pro. Trước khi đi vào chi tiết, đây là thông số máy in 3D của tôi trước khi nâng cấp.

 • CPU: ATMEGA1284P
 • Motherboard: Creality3D V1.1.4
 • Version: Melzi 1.1.6.2

Cá nhân tôi khi bắt đầu mò mẫm cài đặt firmware mới, tôi cảm giác mình đang đi vào một cái lỗ thỏ. Đây là những phần việc chính mà chúng ta sẽ làm

 • Cài đặt bootloader cho Creality Ender-3 Pro
 • Cài đặt firmware Marlin cho Creality Ender-3 Pro

Đây là cách các phần cứng nối với nhau.

I. Cài đặt bootloader cho Creality Ender-3 Pro

Ở bước này, tôi sẽ dụng Arduino UNO như một công cụ trung gian để rồi cài đặt bootloader cho máy in 3D.

Để tránh nhầm lẫn, chỉ cắm Arduino UNO vào máy tính, chúng ta chưa kết nối thứ gì vào máy in 3D.

[1] Hardware Links
[1] Hardware Links

Sau khi cắm Arduino UNO vào máy tính, mở phần mềm Arduino IDE, chọn File > Example > 11. ArduinoISP > ArduinoISP.

[2] ArduinoISP
[2] ArduinoISP

Ở mục Tools > Programmer hãy chọn AVRISP mkII . Sau đó, hãy verify và upload sketch này lên Arduino UNO. Lưu ý là vẫn giữ kết nối giữa máy tính và Arduino sau khi upload thành công.

Bây giờ là lúc cắm Arduino UNO vào máy in 3D Creality Ender-3 Pro thông qua cổng ISP. Các linh kiện sẽ kết nối như thế này.

[3] Hardware links
[3] Hardware links

Đây là mạch của máy in 3D.

[4] Creality3D v1.1.4 & ISP jacks
[4] Creality3D v1.1.4 & ISP jacks

Còn đây là mạch Arduino UNO. Khi nối dây, lưu ý là socket số 10 của Arduino sẽ nối vào chân số 3 trên mạch máy in 3D. Các chân còn lại 1, 2, 4, 5, 6 nối như bình thường.

[5] Arduino UNO & ISP jacks
[5] Arduino UNO & ISP jacks

Sau khi kết nối mạch máy in 3D vào Arduino UNO, mặc dù chúng ta không cấp nguồn cho mạch máy in 3D, màn hình vẫn sẽ sáng vì nó lấy điện thông qua Arduino.

Giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Arduino IDE để burn bootloader vào mạch máy in 3D thông qua Arduino UNO. Thao tác như sau

 • Tools > Board , chọn Sanguino,
 • Tools > Port, vẫn giữ port cũ, cái mà đang kết nối với Arduino.
 • Tools → Processor, chọn ATmega1284 or ATmega1284P (16MHz)
 • Tools → Programmer, chọn Arduino as ISP (quan trọng)

Sau đó, ấn nút Tools → Burn Bootloader . Lúc này bootloader sẽ được cài vào mạch máy in 3D thông qua Arduino UNO. Màn hình của máy in 3D sẽ có màu xanh, không có chữ gì cả. Đừng lo lắng. Bootloader đã cài đặt thành công rồi. Bây giờ hãy tháo Arduino UNO và cable ISP, vai trò của Arduino UNO đã kết thúc.

II. Cài đặt firmware Marlin cho máy in 3D

Bước đầu tiên, hãy download Marlin Firmware va Marlin Configration ở link dưới đây https://marlinfw.org/meta/download/

[6] Marlin Firmware Downloads
[6] Marlin Firmware Downloads

Từ bây giờ, tôi sẽ gọi thư mục sau khi giải nén MarlinFirmware.zip là thư mục MarlinFirmware, còn thư mục sau khi giải nén MarlinConfiguration.zipMarlinConfiguration.

Trong thư mục MarlinFirmware, sẽ có một thư mục con tên là Marlin hãy copy những file sau từ MarlinConfiguration/config/examples/Creality/Ender-3 Pro/CrealityV1, vào thư mục này:

 • _Bootscreen.h
 • Configuration.h
 • Configuration_adv.h
 • _Statusscreen.h Trong thư mục MarlinFirmware , Edit file platformio.ini , thay đổi default_envs = melzi_optimized Tôi sẽ giả định rằng bạn đã cài đặt xong phần mềm python và platformio. Trong thư mục MarlinFirmware, hãy chạy lệnh sau để compile firmware mới, ở thời điểm tôi viết bài này, phiên bản marlin là 2.0.9.6
$ platformio run

--------------------------------------------------------------------------------------
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/sanguino_atmega1284p.html
PLATFORM: Atmel AVR (3.4.0) > Sanguino ATmega1284p (16MHz)
HARDWARE: ATMEGA1284P 16MHz, 16KB RAM, 124KB Flash
DEBUG: Current (simavr) On-board (simavr)
PACKAGES:
 - framework-arduino-avr @ 5.1.0
 - toolchain-atmelavr @ 1.70300.191015 (7.3.0)
Converting Marlin.ino
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 6 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- U8glib-HAL @ 0.5.2
|-- SPI @ 1.0
|-- Wire @ 1.0
Building in release mode
Compiling .pio/build/melzi_optimized/src/src/inc/Warnings.cpp.o
Linking .pio/build/melzi_optimized/firmware.elf
Checking size .pio/build/melzi_optimized/firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:  [===    ] 29.4% (used 4820 bytes from 16384 bytes)
Flash: [==========] 99.6% (used 126450 bytes from 126976 bytes)
======================================================================================

Environment   Status  Duration
--------------- -------- ------------
melzi_optimized SUCCESS  00:00:07.384

Firmware đã được build xong, nó nằm ở .pio/build/melzi_optimized/firmware.hex

Bây giờ chúng ta sẽ nối máy tính với máy in 3D thông qua cổng mini USB và upload firmware.

platformio run --target upload -v

Tôi sử dụng -v (verbose), nó sẽ hiển thị chính xác command mà platformio sử dụng để upload firmware lên mạch máy in 3D. Command đó nằm ở dòng thứ 6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
AVAILABLE: arduino
CURRENT: upload_protocol = arduino
BeforeUpload(["upload"], [".pio/build/melzi_optimized/firmware.hex"])
Auto-detected: /dev/ttyUSB0

avrdude -v -p atmega1284p -C /home/nguyenvinhlinh/.platformio/packages/tool-avrdude/avrdude.conf -c arduino -b 57600 -D -P /dev/ttyUSB1 -U flash:w:.pio/build/melzi_optimized/firmware.hex:i

avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 15:21:49
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/home/nguyenvinhlinh/.platformio/packages/tool-avrdude/avrdude.conf"
     User configuration file is "/home/nguyenvinhlinh/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : /dev/ttyUSB0
     Using Programmer       : arduino
     Overriding Baud Rate     : 57600

Khả năng rất cao là chạy lệnh platformio run --target upload -v không thành công, nó chí build xong firmware chứ ko có upload được. Error log như sau:

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdb
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xdb

Lý do bị lỗi này là vì baud rate -b 57600 không chính xác , Để khắc phục lỗi này, bạn chỉnh sửa -b 115200 sau đó chạy lại trên terminal. Command sẽ trông như sau.

avrdude -v -p atmega1284p -C /home/nguyenvinhlinh/.platformio/packages/tool-avrdude/avrdude.conf \
    -c arduino -b 115200 -D -P /dev/ttyUSB1 -U flash:w:.pio/build/melzi_optimized/firmware.hex:i

Đến đây là đã kết thúc quá trình upload firmware mới lên máy in 3D Creality Ender-3 Pro. Trên máy in 3D, nó sẽ yêu cầu bạn initialize lại EPROOM, bạn hãy đồng ý. Nếu không hãy làm như sau Configuration > Advanced Settings > Initialize EPROOM. Sau đó, hãy kiểm tra version About Printer > Printer Info , nó sẽ là 2.0.9.6.

[7] Ender-3 Pro - Marlin 2.0.9.6
[7] Ender-3 Pro - Marlin 2.0.9.6