Hexa's Blog

Postgresql - Thiết lập hot-standby

04/11/2020

I. Khái niệm

Trước khi đọc sâu hơn về cách thiết lập replication này, tôi sẽ giải thích về mô hình hot-standby. Ở mô hình này, máy standby sẽ có khả năng bị read (đọc), khi máy primary xảy ra vấn đề, máy standby sẽ được tăng cấp thành primary mới, cho phép nó có khả năng read/write (đọc/ ghi).

Khi áp dụng kỹ thuật này, có thể sử dụng thêm database proxy để giảm áp lực read cho máy primary.

Nói về dữ liệu, 99.999999999% là dữ liệu trên máy standby sẽ giống với máy primary. Lý do mà nó không đạt được đến mức 100% là do khi máy primary chết, máy primary không gửi write-ahead-log cho máy standby được, việc này dẫn đến hệ quả là máy standby không có dữ liệu.

Ở bài viết này, sẽ tập trung nói đến việc làm sao để thiết lập hot-standby replication cũng như cách kích hoạt thủ công hot-standby server để nó trở thành primary server mới. Vấn đề phục hồi primary cũ sẽ được nói ở bài viết tiếp theo.

[1] Mô hình hot-standby replication
[1] Mô hình hot-standby replication

II. Thiết lập

1. Cài đặt Postgresql (2020-11-04 tested)

Ở bài hướng dẫn này, tôi sử dụng server là Fedora. Hướng dẫn trên mạng rất nhiều để tiện theo dõi trên bài viết tôi sẽ viết lại ở đây.

Bạn vào website: https://www.postgresql.org/download/linux/redhat/, trong phần chỉ mục PostgreSQL Yum Repository, hãy điền hết cái form, sau khi điền xong một đoạn script cài đặt sẽ hiện ra, bạn chỉ việc copy-paste vào terminal là chạy. Việc cài đặt này là tiêu chuẩn và áp dụng trên cả máy primarystandby.

Ví dụ như tôi đang sử dụng fedora 32 x64, muốn xài postgresql-11, sau khi điền xong form, tôi sẽ nhận được đoan script sau:

# Install the repository RPM:
sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/F-32-x86_64/pgdg-fedora-repo-latest.noarch.rpm

# Install PostgreSQL:
sudo dnf install -y postgresql12-server

# Optionally initialize the database and enable automatic start:
sudo /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb
sudo systemctl enable postgresql-12
sudo systemctl start postgresql-12

2. Thiết lập máy primary

a. Tạo user

Bạn sẽ cần phải tạo 2 users

user/password role
repuser/repuser replication
admin/admin superuser

Để thiết lập relication, thực sự chỉ cần đến user với role là replication mà thôi. Tôi chủ động tạo thêm một superuser mới có tên là admin.

Vào terminal, và chạy lệnh sau:

# Chuyển qua user postgresql trên hệ điều hành
sudo su postgres;
# Tao user repuser/repuser
createuser --no-login --pwprompt --replication repuser;
# Tạo user admin/admin
createuser --pwprompt --superuser admin;

b. Thay đổi pg_hba.conf để cấp quyền truy cập

host  all       admin      0.0.0.0/0             md5
host  replication   repuser     {standy_server_ip}/{mask}     md5
[2] pg_hba.conf
[2] pg_hba.conf

Ở trên hình thì IP/MASK của máy standby là 192.168.2.43/24.

c. Thay đổi postgresql.conf

listen_addresses = '*'
wal_level = replica
archive_command = 'test ! -f /var/lib/pgsql/11/data/archivedir/%f && cp %p /var/lib/pgsql/11/data/archivedir/%f'
max_wal_senders = 3
wal_log_hints = on

Lưu ý archive_command, /var/lib/pgsql/11/data/archivedir/ là thư mục cần phải tạo thêm, nếu chưa có hãy tạo nó sử dụng lệnh sau:

mkdir -p /var/lib/pgsql/11/data/archivedir/
Thiết Lập Ý Nghĩa
listen_addresses Liệt kê IP được phép truy cập vào database server bằng postgresql client
wal_level Mức độ chi tiết của wal, để dữ liệu trong file wal đủ chi tiết để phục hồi, giá trị cần là replica
archive_command command sử dụng để lưu trữ write-ahead-log vào thư mục archive. Ở thiết lập phía trên, nó đầu tiên kiểm tra xem trong thư mục archive có tồn tại file chưa, nếu chưa nó sẽ copy file write-ahead-log vào thư mục archive.
max_wal_senders Số lượng tối đa wal_senders chạy đồng thời với nhau. Nói một cách khác nó chỉ thị số lượng tối đa các kết nối từ standby server đến primary
wal_log_hints Config này quan trong trong việc đồng bộ hóa server primary cũ với primary mới.

Kể từ bước này trở đi, máy primary đã có thể khởi động postgresql server.

systemctl start postgresql-11;

3. Thiết lập máy standby

Trước khi chạy các bước tiếp theo, bắt buộc phải tắt postgresql. Đây là bắt buộc

systemctl stop posgresql-11;

a. Kéo thư mục data từ máy primary sang standby

 • Di chuyển thư mục data cũ đến nơi khác.
  mv /var/lib/pgsql/11/data /var/lib/pgsql/11/data_bak;
  
 • Sử dụng pg_basebackup để kéo thư mục data từ máy primary đến máy standby
  pg_basebackup --pgdata /var/lib/pgsql/11/data -h 192.168.2.68 -p 5432 -U repuser \
         --password --verbose --progress --write-recovery-conf \
         --wal-method stream
  

Sau khi chạy xong, bạn sẽ thấy màn hình tương tự như sau.

[3] pg_basebackup
[3] pg_basebackup

Thêm vào đó, trong thư mục data sẽ có thêm 2 file

 • postgresql.auto.conf
 • recovery.conf

b. Thiết lập file recovery.conf

File recovery.conf được tạo ra từ lệnh pg_basebackup với flag --write-recovery-conf. Nội dung của nó đề cập đến chế độ hiện tại của standby server và vị trị của primary server.

  # Nội dung file recovery.conf
  standby_mode = 'on'
  primary_conninfo = 'user=repuser password=repuser host=192.168.2.68 port=5432 sslmode=prefer sslcompression=0 krbsrvname=postgres target_session_attrs=any'

Trong file recovery.conf, có thể thấy rõ ràng thông tin truy cập vào primary server

c. Thiết lập posgresql.conf

hot_standby = on

Kể từ bước này trở đi, khởi chạy postgresql server trên standby server.

systemctl start postgresql-11;

4. Kích hoạt Standby server thành Primary server

Không chạy lệnh sau bây giờ, chỉ chạy nó khi bạn biết rằng primary server đã chết.

Để chuyển chế độ của standby server từ standby thành primary, bạn phải chạy lệnh sau trên standby server.

/usr/pgsql-11/bin/pg_ctl promote --pgdata /var/lib/pgsql/11/data;

III. Kiểm tra

1. Kiểm tra xem có những standby server nào đang kết nối.

Vào primary server và chạy sql sau:

select * from pg_stat_replication;

Đây là kết quả nên nhận được, bạn sẽ thấy rõ ràng IP của standby server

  Name      |Value       |
  ----------------|-------------------|
  pid       |1670        |
  usesysid    |16384       |
  usename     |repuser      |
  application_name|walreceiver    |
  client_addr   |192.168.2.43    |
  client_hostname |          |
  client_port   |51962       |
  backend_start  |2020-11-04 15:57:03|
  backend_xmin  |          |
  state      |streaming     |
  sent_lsn    |0/F02F468     |
  write_lsn    |0/F02F468     |
  flush_lsn    |0/F02F468     |
  replay_lsn   |0/F02F468     |
  write_lag    |          |
  flush_lag    |          |
  replay_lag   |          |
  sync_priority  |0         |
  sync_state   |async       |

2. Tạo/Xóa Bảng

Tôi sẽ sử dụng dbeaver để tạo bảng, thêm record, xóa record trên primary server. Tôi kì vọng là sau khi làm những thao tác trên, dữ liệu trên standby server phải giống với dữ liệu trên primary server.

Tôi chạy sql tạo bảng people trên máy primary.

  CREATE TABLE public.people (
      id serial NOT NULL,
      "name" varchar NULL,
      CONSTRAINT people_pk PRIMARY KEY (id)
  );
[4] primary server, tạo bảng people
[4] primary server, tạo bảng people
[5] standby server, xuất hiện bảng people
[5] standby server, xuất hiện bảng people

3. Thêm/xóa record

Để thêm record cho bảng people, tôi chạy câu sql sau:

  insert into people (name) values ('Linh'), ('Son'), ('Long'), ('TTEK');

Để xóa record cho bảng people, tôi chạy câu sql sau:

  delete from people where name = 'TTEK';

Khi kiểm tra dữ liệu trên máy primary và máy standby dữ liệu là giống hệt nhau.

IV. Câu kết

Vậy là việc thiết lập hot standby server đã hoàn tất. Ở bài viết tiếp theo, tôi sẽ nói về tình huống server primary chết, server standby chiếm quyền và đóng vai trò là server primary mới. Vấn đề xảy ra khi chúng ta muốn khởi động lại server primary cũ, và muốn lấy toàn bộ dữ liệu mới đc thay đổi trên máy primary mới và thiết lập máy primary cũ trở thành máy standby mới.